Algemeen
1 - 5 [6] >>>
HSV Middelburg info
Bestuurssamenstelling
PRIVACYVERKLARING VAN HSV MIDDELBURG
Aanmelden / Afmelden HSV Nieuwsbrief
Viswijzer HSV-Middelburg

PRIVACYVERKLARING VAN HSV MIDDELBURG
Hengelsportvereniging Middelburg is gevestigd te Middelburg en aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland en dientengevolge bij Sportvisserij Nederland.
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Middelburg verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsportvereniging Middelburg verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de HSV Middelburg
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV Middelburg verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer)
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, , hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 HSV Middelburg kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Middelburg voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de HSV Middelburg persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hsv Middelburg met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de HSV Middelburg

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Middelburg zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Middelburg treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 HSV Middelburg kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
• verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Middelburg verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de vereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Middelburg, 25 mei 2018